Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ. Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 26
2 Сумын ИТХ-ын үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 31
3 Сумын 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 21
4 Сумын 2022 онд ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 30
5 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 29
6 Сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 28
7 Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллаагааны хөтөлбөрийн2021 оны хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухайийн явц
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 27
8 Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсвийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 25
9 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 24
10 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 23
11 Сумын 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-20 22
12 Сумын 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-02 20
13 Малын тоо, толгойн албан татвар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-24 19
14 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 16
15 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 14
16 Ёс зүйн дүрэм, хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 13
17 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 12
18 Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 11
19 Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 10
20 Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-28 08
21 Санал уламжлах тухай /Сумын хилийн цэсийн талаар/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-26 01
22 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-26 05
23 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-26 02

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%