Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ. Сумынхаа нийгмийн хөгжлийн бүх хүрээг хамарсан, эрх зүйн үндэслэлтэй нутгийн иргэдийн язгуур эрх ашгийг хангасан бодлого, шийдвэр, дүрэм журмыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангуулан орон нутгийн тогтвортой хамт олныг төлөвшүүлэх замаар сумаа улсын тэргүүний сумын хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 ”Жендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 110
2 Сумын ядуу өрхийн талаар авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 111
3 МСҮТ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 112
4 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 114
5 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 115
6 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 116
7 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 117
8 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 118
9 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 119
10 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 120
11 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 121
12 Сумын 2021 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайлан батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 113
13 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 122
14 Сумын ИТХ-ын ээлжит тавдугаар хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 98
15 Сумын ИТХ-ын ээлжит зургаадугаар хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 99
16 "Эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 100
17 Хөдөө аж ахуйн тасгийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 101
18 Нутгийн удирдлагын шийдвэрийн /ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоолын заалтаар болон тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт/ хэрэгжилтийн тайланд ХШҮ хийсэн дүн
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 102
19 Соёлын төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 103
20 Жилийн эцсийн хүн амын шинэчилсэн бүртгэл, мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, төсвийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 104
21 Сумын Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 106
22 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020-2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 105
23 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-30 108
24 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 84
25 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 85
26 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 86
27 Сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалтад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 87
28 Уул уурхай эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 88
29 ”Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 89
30 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 91
31 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 92
32 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 93
33 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 94
34 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 95
35 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 96
36 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /ИТХ-ын ээлжит бус 4-р хуралдаан/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-02 97
37 Сумын ГХУСАЗЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 61
38 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 62
39 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байцаагчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 63
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Сумын хөгжил:Инженерийн дэд бүтцийн хангамж төслийг хэрэгжүүлэх/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 65
41 .“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, аймгийн мал аж ахуйн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийн явцын тайлан
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 66
42 ”Малын эмийн үлдэгдэл шалгах, хянах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 67
43 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 68
44 Хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 69
45 Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх хянах, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 70
46 Тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 71
47 Өмч хамгаалах зөвлөлийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 72
48 Хоршоо хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 73
49 “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн үйлдвэржүүлэх “ЖДҮ:27” төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 74
50 Улсын бүртгэгчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 75
51 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020-2021 оны аймгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 76
52 /МСҮТ/Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөөг /2022-2025он/ дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 77
53 Мал аж ахуй, төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 78
54 "Төгсөлтийн аргачлал" төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 79
55 Аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 80
56 ”Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 81
57 Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 82
58 Хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-21 83
59 Хуш модны самрыг үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах нөөцийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 39
60 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 40
61 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 41
62 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 42
63 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 43
64 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 44
65 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 45
66 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 46
67 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 47
68 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 48
69 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 49
70 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 50
71 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 51
72 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 52
73 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 53
74 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 54
75 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 55
76 Сондор цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 56
77 “Залуучуудын талаар баримтлах аймгийн бодлого”-ын хэрэгжилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 57
78 Урианы жилийн хэрэгжилтийн явцын тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 58
79 Нутгийн удирдлагын шийдвэрийн /Сумын ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоол, тэмдэглэл/ хэрэгжилтийн тайланд ХШҮ хийсэн дүн
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 59
80 “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 60
81 “Аймгийн боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого”-ын хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-24 64
82 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /ИТХ-ын ээлжит бус 3-р хуралдаан/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-09 38
83 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /ИТХ-ын ээлжит бус 2-р хуралдаан/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-20 37
84 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-14 32
85 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-14 33
86 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-14 34
87 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-14 35
88 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-14 36
89 Сумын ИТХ-ын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 19
90 ”Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 20
91 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 21
92 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 22
93 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 23
94 Шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 24
95 Татварын улсын байцаагчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 25
96 “Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 26
97 Байгаль хамгаалагчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай /5-р баг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 27
98 Багийн эмчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай /1-р баг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 28
99 Багийн эмчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай /2-р баг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 29
100 Багийн эмчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай /3-р баг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 30
101 Багийн эмчийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай /4-р баг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-13 31
102 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны байршлыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 12
103 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 13
104 ”Эмийн эргэлтийн сан”-гийн үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 14
105 Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 15
106 МЭТ-ийн үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 16
107 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулж,Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 17
108 Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-02 18
109 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэр, төвийг зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 06
110 Сумын ИТХ-ын дэргэдэх Хороодын 2021 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 07
111 ”Эхийн алдар одон”-гоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 08
112 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 09
113 Хөрөнгө данснаас дансанд шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 10
114 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай /ИТХ-ын ээлжит бус анхдугаар/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 11
115 Төлөвлөгөө батлах тухай /ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуулын/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 01
116 Бүтэц орон тоо, цалинг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 02
117 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 03
118 Сумын ядуу өрхийг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 04
119 Малын шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 05

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%